วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
เนื่องจากชาวบ้านบ้านโนนศรีคูณ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการใช้วิธีการถักผ้าผพันคอ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลของชาวบ้าน บ้านโนนศรีคูณ ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีที่จะถักผ้าพันคอให้ง่ายขึ้นจึงเกิดแนวคิดในการถักผ้าพันคอเพื่อให้เกิดความสะดวกในการถักผ้าพันคอ โดยการเอาแม่แบบในการถักผ้าพันคอที่ทำแบบสำเร็จรูปมาใช้ในการถักผ้าพันคอโดยง่ายและไม่เสียเวลามาก
และยังคิดว่าแม่แบบนี้ยังสามารถให้เกิดสิ่งอื่นในการถักผ้าพันคอได้หรือไม่ เช่น หมวกไหมพรม ปลอกแขน เสื้อกันหนาว เป็นต้น ซึ่งการคิดที่จะทำสิ่งอื่นที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากแม่แบบที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างทั้งยังเป็นการรู้จักประยุกต์ใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การถักผ้าพันคอโครงงานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การถักผ้าพันคอ

คุณครูผู้สอน คุณครูศิริพร วีระชัยรัตนา

รหัสวิชา ง40202

ชื่อวิชา การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

สมาชิกในกลุ่ม
นาย สรายุทธ ปิตตาระเต ชั้น ม. 4/2เลขที่ 5
นางสาว ธัญญาเรศ มงคลชาติ ชั้น ม. 4/2เลขที่ 8
นางสาว ศิริพร ชัยสิทธิ์ ชั้น ม. 4/2เลขที่ 9
นางสาวกรรณิการ์ แผ้วไธสง ชั้น ม.4/2 เลขที่ 10
นางสาว มณเฑียร มนัสศิลา ชั้น ม. 4/2 เลขที่ 26